Stondinwyr

Stondinwyr


Annwyl Stondinwr,

CYRRAEDD A GOSOD:
Dylech gyrraedd i osod eich stondin o 7:00a.m. ymlaen ddydd Sadwrn, Mai 11 2024. Peidiwch â defnyddio Sat Nav i gyrraedd eich lleoliad – rydym wedi creu llwybrau hwylus i geisio osgoi tagfeydd ar strydoedd cul y dre! Os oes ganddoch chi uned eich hun ac yr hoffech chi osod yn rhannol ar y nos Wener, mae croeso i chi wneud hynny – mae gennym swyddogion diogelwch ar ddyletswydd drwy’r nos. Ond gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod ymlaen llaw. Os ydych chi wedi archebu Stondin yr Wyl, mae cownter yn rhan o’r stondin. Os yw’n well gennych chi beidio â chael cownter, gadewch i ni wybod ymlaen llaw.

Y MAES – LL55 2NF:
Dewch i mewn ar hyd yr A487 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol y Dref. Dilynwch y system un-ffordd heibio’r multi-storey, gan basio siop/caffi Ambiwlans Awyr ar y dde i chi, a throi i’r chwith wrth Gaffi Costa. Bydd swyddog traffig yno’n disgwyl amdanoch chi.

PROM 1 a PROM 2 - LL55 1SH:
O gyfeiriad Bangor, ar hyd yr A487 tan gylchfan yr Alex, troi i’r dde heibio Morrisons, a dilyn y ffordd heibio Galeri. Bydd stiward ar y gylchfan bach i’ch cyfeirio ymlaen. O gyfeiriad Porthmadog, ar hyd yr A487 tan gylchfan yr Alex, troi i’r chwith heibio Morrisons, a dilyn y ffordd heibio Galeri. Bydd stiward ar y gylchfan bach i’ch cyfeirio ymlaen

CEI LLECHI – LL55 2PB:
O gyfeiriad Bangor, ar hyd yr A487 tan gylchfan Ysbyty Eryri, troi i’r dde lawr Ffordd Santes Helen, a dilyn y ffordd heibio Travis Perkins a Gorsaf Rheilffordd yr Ucheldir. Bydd stiward yno i’ch cyfeirio ymlaen. O gyfeiriad Porthmadog, ar hyd yr A487 tan gylchfan Ysbyty Eryri, troi i’r chwith lawr Ffordd Santes Helen, a dilyn y ffordd heibio Travis Perkins a Gorsaf Rheilffordd Eryri. Bydd stiward yno i’ch cyfeirio ymlaen.

STRYD Y CASTELL – LL55 1SE:
Dewch i mewn ar hyd yr A487 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol y Dref. Dilynwch y system un-ffordd heibio’r multi-storey, gan basio siop/caffi Ambiwlans Awyr ar y dde i chi. Trowch i’r dde ac yna troi i’r chwith lawr Turf Square. Ewch dan y bwa, a Stryd y Castell ydi’r trydydd troad ar y chwith, gyferbyn a thafarn y Goron. Bydd Stiward yno i’ch tywys i’ch lle.

PENDEITS – LL55 2AU:
Dewch i mewn ar hyd yr A487 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol y Dref. Dilynwch y system un-ffordd heibio’r multi-storey, gan basio siop/caffi Ambiwlans Awyr ar y dde i chi. Trowch i’r dde ac yna troi i’r chwith lawr Turf Square. Ewch dan y bwa, i ben draw’r ffordd a throi i’r chwith ar y gwaelod. Ewch ar hyd Stryd y Jêl, a throi i’r chwith ar y gwaelod, i mewn i Pendeits.

PARC COED HELEN – LL54 5RR:
Defnyddiwch eich SatNav – mae’r ffordd i’r safle hwn y tu allan i furiau’r dref! O gyfeiriad Porthmadog, dilynwch yr A487 at gyrion Caernarfon, dilyn arwydd Llanfaglan/Saron i Ffordd Pant, ac yna’n syth i’r dde ar hyd Lôn Coed Helen. Ymlaen am rhyw filltir, a bydd y parc ar eich chwith. O gyfeiriad Bangor, dilynwch yr A487 at gyrion Caernarfon, heibio Tesco a rowndabout Ysbyty Eryri, dilyn arwydd Llanfaglan/Saron i Ffordd Pant, ac yna’n syth i’r dde ar hyd Lôn Coed Helen. Ymlaen am rhyw filltir, a bydd y parc ar eich chwith gyda stiward i’ch cyfarch.

PAWB:
Bydd stiward yr ŵyl yn eich cyfeirio at leoliad eich stondin / gofod ac yn rhoi tocyn parcio i chi ar gyfer un cerbyd. Ni chewch chi gadw cerbyd wrth eich stondin/uned: RHAID parcio’ch cerbydau yn y man dynodedig cyn 9am. Mae meysydd parcio talu ac arddangos ar gael ar gyfer unrhyw gerbydau ychwanegol sydd gennych chi. Rydym yn disgwyl i’r stondinau fod yn barod i fasnachu erbyn 10.00. Rhaid i chi ddangos eich sticer Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, a rhestr alergenau, ar eich stondin - os yn berthnasol.

LLEOLIAD PARCIO GYDA THOCYN PARCIO YR WYL:
Nodwch mai parcio ar eich risg eich hun ydych chi.

CERBYDAU MAWR/FANIAU TAL (2M + O UCHDER):
Diolch i Scottish Power cewch barcio am ddim yn eu safle ar Ffordd Santes Helen, LL55 2YD.

CEIR/FANIAU BACH:
Maes parcio aml-lawr staff Cyngor Gwynedd, Ffordd Balaclava, LL55 1SQ. Rydym yn pwyso arnoch chi i ddefnyddio’r meysydd parcio hyn, er mwyn rhyddhau llefydd parcio prin yn y dre – ac maen nhw am ddim! Bydd stiwardiaid yn y ddau leoliad o 6:30 am ymlaen.

DAD-OSOD A GADAEL:
Bydd nifer o strydoedd y dref wedi cau rhwng 8 am a 6 pm. Cewch gychwyn dadosod unrhyw bryd ar ôl 5pm ond ni fydd modd dod â cherbyd at eich stondin nes y bydd y swyddgogion diogelwch yn caniatau i chi symud.

DŴR:
Rydym yn darparu cyflenwad dŵr yfadwy ar eich cyfer. Gofynwnch i stiward yr ŵyl ble mae’r un agosaf. Nid oes hawl gan neb i wagio dŵr budr i lawr draeniau ffordd.

GWASTRAFF / YR AMGYLCHEDD:
Chi sy’n gyfrifol am gludo unrhyw sbwriel o’ch uned ar ddiwedd y dydd. Mae biniau ail-gylchu a biniau bwyd ychwanegol yn cael eu darparu gan Gyngor Gwynedd ar gyfer y cyhoedd yn unig. Mae gan yr Ŵyl bolisi lleihau y defnydd o blastig a gofynnwn i chi barchu hynny. Bydd y bariau sydd wedi archebu gwydrau plastig aml-ddefnydd ganddon ni yn eu derbyn yn y bore a byddwn yn casglu y rhai sy’n weddill ar ddiwedd y dydd.

GWYBODAETH:
Bydd stiwardiaid mewn siacedi llachar ar gael drwy’r dydd mewn gofal o’r stondinau a’r digwyddiadau. Bydd Swyddfa’r Ŵyl yn Pendeitsh ble fydd aelodau o’r pwyllgor trefnu yn hapus i ateb cwestiynau. Gan edrych ymlaen at eich gweld yn yr Ŵyl a gobeithio y cawn dywydd ffafriol ac ymwelwyr lu! Byddai’n dda iawn pe baech yn cymryd unrhyw gyfle i hysbysebu’r ffaith eich bod yn dod i Ŵyl Fwyd Caernarfon e.e. ar Twitter, Facebook ac ymysg eich cydnabod.

Cyswllt: gwylfwydcaernarfon@gmail.com
Rhaglen Yr Wyl: Cliciwch Yma

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd