Newyddion

MIS I FYND

MIS I FYND


14.04.2022

Gyda mis i fynd tan y byddwn yn croesawu pawb yn ôl i’r ŵyl ar ôl dwy flynedd anodd mae’r pwyllgor yn falch iawn o fedru rhannu rhaglen y diwrnod sydd yn cynnwys map y stondinau ac amserlenni y llwyfannau adloniant.

darllen mwy

Marchnad Nadolig Cei Llechi 2021

Marchnad Nadolig Cei Llechi 2021


20/10/21

Eleni rydym yn falch o fod yn cydweithio gyda Galeri a Gorsaf Rheilffordd Eryri i gynnal Marchnad Nadolig dros benwythnos Tachwedd 27-28 yn Cei Llechi ac adeilad yr Orsaf.

darllen mwy

Cyn berchennog Les Gallois yn dod â digwyddiad blasu gwin unigryw i Gaernarfon

Cyn berchennog Les Gallois yn dod â digwyddiad blasu gwin unigryw i Gaernarfon


06 Medi 2021

Nos Sadwrn, 18 Medi bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon a chyn berchennog Les Gallois yng Nghaerdydd, Francis Dupuy, yn cynnal digwyddiad blasu gwin unigryw yn ‘Yr Aelwyd’ yng Nghaernarfon.

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon ddim am gael ei chynnal yn 2021

Gŵyl Fwyd Caernarfon ddim am gael ei chynnal yn 2021


20/2/2021

Gyda thristwch rydym yn cyhoeddi na fydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal yn 2021. Er bod y sefyllfa bresennol gyda’r feirws i’w gweld yn gwella, a chynllun brechu Llywodraeth Cymru yn mynd rhagddo’n dda iawn, nid...

darllen mwy

Cystadleuaeth Coctel Gin Nadoligaidd

Cystadleuaeth Coctel Gin Nadoligaidd


3/12/20

Fel rhan o’r digwyddiadau digidol sydd yn cael eu trefnu i lenwi’r bwlch a grewyd wrth ganslo gŵyl eleni, mae Gwyl Fwyd Caernarfon wedi cyhoeddi cystadleuaeth coctel gyda gwobr o 3 potel o jin o Gymru. Mae gofyn i...

darllen mwy

Cystadleuaeth Goginio i Blant a Phobl Ifanc

Cystadleuaeth Goginio i Blant a Phobl Ifanc


08/10/2020

Lansio cystadleuaeth newydd 5 Mewn Pryd Gŵyl Fwyd Caernarfon mewn partneriaeth â Hybu Cig Cymru. Wyt ti’n hoffi potsian yn y gegin a ffansi ennill offer coginio gwerth £100 a hamper gwerth £50 o...

darllen mwy

Nerys Howells yn coginio 3 rysait o'i llyfr newydd

Nerys Howells yn coginio 3 rysait o'i llyfr newydd


29.07.20

Yn y fideo yma, bydd Nerys Howells yn coginio 3 rysait i ni o’i llyfr newydd fydd allan ar ddiwedd y flwyddyn.

darllen mwy

Prosiect Porthi Pawb yn helpu pobl Caernarfon yn ystod y pandemig

Prosiect Porthi Pawb yn helpu pobl Caernarfon yn ystod y pandemig


15.07.20

Ar ddechrau’r pandemig, roedd Chris Summers, Prif Gogydd yr Oystercatcher yn Rhosneigr

darllen mwy

Chris Summers yn coginio’r byrgyr a’r sglodion llwythog gorau o’i gartref

Chris Summers yn coginio’r byrgyr a’r sglodion llwythog gorau o’i gartref


15.07.20

Dyma fideo arall i chi sef fideo gan Chris Summers, Prif Gogydd yr Oystercatcher

darllen mwy

Lisa Jên o 9 Bach yn coginio gwledd Groegaidd yn ei chartref

Lisa Jên o 9 Bach yn coginio gwledd Groegaidd yn ei chartref


08.07.20

Mae’r tîm wedi bod yn brysur yn trefnu rhagor o ddigwyddiadau digidol dros yr wythnosau diwethaf gyda mwy ar y gweill yn fuan. Rydym wedi derbyn fideo hyfryd gan Lisa Jên o 9 Bach yn coginio gwledd Groegaidd yn ei...

darllen mwy

Yr Wyl yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol

Yr Wyl yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol


12.06.20

Er gorfod gohirio Gŵyl Fwyd Caernarfon 2020 tan 2021 oherwydd feirws Corona Covid-19, mae’r pwyllgor yn dal i gyfarfod yn rheolaidd (dros y we) ac wedi bod yn brysur gyda bob math o weithgareddau gwahanol.

darllen mwy

GOHIRIO GŴYL FWYD CAERNARFON  2020

GOHIRIO GŴYL FWYD CAERNARFON 2020


18/03/2020

Yn sgil sefyllfa bresennol gyda’r feirws Covid-19, ac er mwyn atal ymlediad, mae Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi penderfynu peidio a chynnal gŵyl 2020.

darllen mwy

Noson Cyri

Noson Cyri


06/03/20

Ddiwedd mis Chwefror, gyda storm Jorge ar ein gwartha, ymlwybrodd 10 cogydd gyda sosban llawn cyri draw i neuadd gymunedol Feed My Lambs yng Nghaernarfon.

darllen mwy

Amser am Gin

Amser am Gin


21/01/2020

Gyda 210 shot o gin wedi eu tollti, 114 tamaid o leim wedi ei dorri, 60 potel o donic wedi eu hoeri a 70 coctel croeso wedi eu paratoi, roeddem yn barod ar gyfer noson yng nghwmni Lowri a Ffion o gwmni Jinsan yn blasu...

darllen mwy

Blog Ffair Dolig 2019

Blog Ffair Dolig 2019


10.12.2019

Er gwaetha’r tywydd garw, cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus iawn yn Celtica, dydd Sadwrn Rhagfyr 7fed.

darllen mwy

Trowch eich Calendr Adfent o Chwith i gefnogi Banc bwyd Arfon

Trowch eich Calendr Adfent o Chwith i gefnogi Banc bwyd Arfon


29/11/2019

Mae Banc bwyd Arfon, sy’n rhan o rwydwaith genedlaethol Trussell Trust sy’n gweithio i drechu tlodi a diffyg bwyd, yn galw ar drigolion Arfon i ymuno gyda nhw yn troi y calendr adfent o chwith eleni.

darllen mwy

Stondin fwyd noson tân gwyllt yn mynd o nerth i nerth - Marged Rhys

Stondin fwyd noson tân gwyllt yn mynd o nerth i nerth - Marged Rhys


06/11/2019

Cynhaliodd griw Gŵyl Fwyd Caernarfon stondin fwyd a diod fel rhan o arddangosfa tân gwyllt y dref ar Dachwedd y 5ed er mwyn codi arian ar gyfer yr ŵyl fwyd 2020. Dyma’r 4ydd tro i’r ŵyl drefnu stondin fel rhan o’r...

darllen mwy

Diwrnod Braf yn Waunfawr i Godi Arian - Angharad Prys

Diwrnod Braf yn Waunfawr i Godi Arian - Angharad Prys


24/09/19

Gyda’r awyr yn las a’r awel gynnes, ymlwybrodd dros 70 ohonom am Waunfawr ar y trên bach. Ar ôl pasio Fron Goch, y caeau llawn pridd ble byddwn yn gwibio heibio i Gaernarfon ar y ffordd newydd a lot o gaeau gwyrdd, dyma...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd eisiau cefnogi busnesau’r dref

Gŵyl Fwyd eisiau cefnogi busnesau’r dref


27/06/2019

Wrth i griw Gŵyl Fwyd Caernarfon baratoi am ŵyl 2020 cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal nos Fercher, 26ain o Fehefin er mwyn rhoi cyfle i’r cyhoedd fynegi eu barn a denu pobl i fod yn rhan o’r tîm o drefnwyr...

darllen mwy

Rydym Eisiau Eich Barn!

Rydym Eisiau Eich Barn!


12/05/2019

Beth oedd eich hoff beth am yr wyl eleni? Gadewch i ni wybod drwy lenwi’r holiadur.

darllen mwy

Rhaglen a Map 2019

Rhaglen a Map 2019


14/04/2019

Gyda llai na mis i fynd - dyma’r holl wybodaeth am beth sydd ymlaen yn ystod ein digwyddiad mawreddog!

darllen mwy

Gala'n codi dros fil

Gala'n codi dros fil


Mawrth 29, 2019 - SOPHIE

Unwaith eto eleni cafwyd noson gwerth chweil yn ein noson Gala. Gyda’r tywydd ar ein hochor eleni, bu’r noson yn lwyddiant wrth i’r tocynnau i gyd werthu! Ein cogyddes gwâdd oedd y cyn-ddisgybl o Goleg Menai sydd bellach...

darllen mwy

CYRI, CWRW A CHWMNI DA – BLOG

CYRI, CWRW A CHWMNI DA – BLOG


Mawrth 18, 2019 - MARGED

Wel sôn am noson ddifyr ym mhedwaredd gystadleuaeth cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon, sydd wedi datblygu’n ddigwyddiad poblogaidd iawn. Syniad y noson ydi bod 10 o bobl leol sy’n hoffi coginio yn creu cyri i 80 o bobl, ac yna’r...

darllen mwy

HANES Y NOSON GIN - BLOG

HANES Y NOSON GIN - BLOG


CHWEFROR 01, 2019 - MARGED

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Gŵyl Fwyd Caernarfon, cynhaliwyd ein digwyddiad blasu jin cyntaf ar noson Santes Dwynwen eleni. Braf oedd gweld Tŷ Glyndŵr dan ei sang, a’r tocynnau i gyd wedi’u gwerthu ers wythnosau.

darllen mwy

MARCHNAD NADOLIG 2018

MARCHNAD NADOLIG 2018


RHAGFYR 11, 2018 - CATRINSIRIOL

Er gwaetha’r glaw, roedd ysbryd y dathlu yn fyw ac yn iach yn y farchnad Nadolig yn Copa yng Nghaernarfon dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr er mwyn codi arian at Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019. Daeth amrywiaeth o stondinwyr yno i werthu...

darllen mwy

CYHOEDDI DIGWYDDIADAU GŴYL FWYD CAERNARFON

CYHOEDDI DIGWYDDIADAU GŴYL FWYD CAERNARFON


MED 15, 2018 - MARGED

Er mwyn cynnal yr ŵyl am ddim ym mis Mai, mae’r pwyllgor wedi trefnu amserlen o ddigwyddiadau bwyd a diod i godi hyd at £20,000. Digwyddiad cyntaf yr ymdrechion godi arian yw’r Gystadleuaeth Pryd Powlen am 7.30pm, nos...

darllen mwy

PLEDLEISIWCH AM YR ŴYL AM GRANT ‘BAGS OF HELP’ TESCO

PLEDLEISIWCH AM YR ŴYL AM GRANT ‘BAGS OF HELP’ TESCO


MED 03, 2018 - MARGED

Mae pleidleisio bellach AR AGOR ar gyfer cynllun grant ‘Bags of Help’ Tesco eleni. Rydym wedi bod ddigon lwcus i gyrraedd y bleidlais gyhoeddus a gyda’ch help chi, gallem ennill hyd at £4,000 at ŵyl 2019.

darllen mwy

Archif

2018 | 2017 | 2016 | 2015

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd