Annwyl gyfaill,

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi ennill ei phlwyf fel un o brif ddigwyddiadau Gogledd Cymru, gyda dros 20,000 o bobl wedi mwynhau eu hunain ar strydoedd y dref yn 2018 – ac mae’r Ŵyl yn parhau i dyfu! Mae’r Ŵyl wedi’i gwasgaru dros wahanol rannau o’r dre, gyda Chaernarfon yn fwrlwm o ddigwyddiadau yn cynnwys stondinau yn cynnig bwyd a diod o’r safon uchaf, arddangosiadau coginio byw, bwyd wedi’i goginio’n ffres yn ogystal â gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu i gyd – a hyn i gyd yn rhad ac am ddim!

O’r cychwyn, gweledigaeth y Pwyllgor oedd sefydlu Gŵyl fel canolbwynt i:

  • Adlewyrchu cymeriad a diwylliant unigryw Caernarfon
  • Dathlu bwyd lleol
  • Diddanu ac addysgu’r cyhoedd
  • Cydweithio efo sefydliadau addysgol i ehangu profiadau disgyblion a myfyrwyr
  • Cynnwys busnesau bwyd lleol
  • Tynnu sylw at broblem gwastraffu bwyd
  • Codi ymwybyddiaeth ynglŷn â bwyta’n iach

Credwn ein bod yn llwyddo i wneud hyn – a mwy! Mae’r Ŵyl yn dangos ein tref ar ei gorau, a daw â hwb haeddiannol i fusnesau’r dref yn ogystal.

Er mwyn cynnal y fath ddigwyddiad, mae’n anorfod fod costau ynghlwm. Gyda’r costau hynny’n cyrraedd hyd at £25,000, mae’n her gyson i’r Pwyllgor o wirfoddolwyr sicrhau nawdd digonol i barhau. Rydym wedi bod yn cynnal amrywiol ddigwyddiadau i godi pres ar gyfer yr Ŵyl ac rydym wedi llwyddo i sicrhau grantiau gan amrywiol gyrff, ond heb gefnogaeth busnesau / sefydliadau fel chi, ni fydd modd cynnal yr Ŵyl.

Felly, dyma’r her – ydych chi am fod yn rhan o’r stori lwyddiant yma? Gofynnwn yn garedig i chi ein cefnogi – mae pob cyfraniad yn gymorth mawr. Rydym yn cynnig pecynnau nawdd cyffrous fel y gwelwch o’r pecyn nawdd amgaeedig.

Diolch am eich amser. Rwy’n mawr obeithio y byddwch yn gallu ein cefnogi. Gyda’n gilydd gallwn barhau i roi Caernarfon ar y map am flynyddoedd i ddod! Cofiwch fod Gŵyl 2018 yn cael ei chynnal dydd Sadwrn, Mai 12fed – rydym yn edrych ymlaen yn barod!

Yn gywir

Nici Beech

(Cadeirydd)

 

“—————————————————————————————————————————————————

Lawrlwythwch y Pecyn Noddwyr i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â gwylfwydcaernarfon@gmail.com.