Mai 13 – 14, 2016.

 

Daeth pawb at ei gilydd i drefnu gŵyl fwyd gyntaf Caernarfon yn dilyn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn y dre, a ffurfiwyd pwyllgor o wirfoddolwyr yn Chwefror 2015.

Etholwyd Nici Beech yn gadeirydd, Eleri Lovgreen yn ysgrifennydd a Trystan Iorwerth a Yasmin Khan yn drysoryddion.

Aelodau pwyllgor yr ŵyl yn y lansiad ym mis Mai 2015

 

Mae aelodau gweithgar eraill ein pwyllgor yn cynnwys Ann Hopcyn, Ifan Tudur, Menna Thomas, Kenny Khan, Cemlyn Williams, Shirley Bough, Michael Lambert Jones, y Maer Wil Lloyd Davies, Gavin Owen (cadeirydd y Siambr Fasnach) ac Aled Jones-Griffith.

Ers hynny, rydym wedi bod yn cyfarfod o leiaf unwaith y mis i gynllunio’r ŵyl ei hun, ynghyd â digwyddiadau codi pres, yng nghaffi Te a Cofi ar y Maes – diolch GISDA!

gwyl-fwyd-caernarfon-8R1C0133

Y cyn-Faer, y Cynghorydd Roy Owen, yn cyflwyno gwobr i Reece Ogden am ei waith yn ystod y prosiect dylunio logo’r ŵyl efo Ysgol Syr Hugh Owen a Cwmni Da.

 

Y peth cyntaf a wnaethon ni oedd trefnu cystadleuaeth i ddylunio ein logo, ac fe ddadorchuddiwyd hwnnw yn ein lansiad, union flwyddyn cyn yr ŵyl.

Y logo a ddyluniwyd gan Iestyn Lloyd o Gwmni Da, wedi’i ysbrydoli gan ymdrechion disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen.

Cynhelir yr ŵyl nos Wener 13eg a dydd Sadwrn 14eg Mai 2016.

Bydd yr ŵyl wedi’i gwasgaru’n helaeth dros wahanol rannau o’r dre, a bydd Caernarfon yn baradwys i fwyd-garwyr, efo arddangosiadau coginio byw, bwyd wedi’i goginio’n ffres, yn ogystal â nifer o stondinau a fydd yn cynnig bwyd a diod i chi eu blasu a’u prynu, yn ogystal â gweithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu i gyd.

Peth o’r wledd a ddarparwyd gan fusnesau bwyd lleol ar gyfer y lansiad cyhoeddus yn Te a Cofi.

Peth o’r wledd a ddarparwyd gan fusnesau bwyd lleol ar gyfer y lansiad cyhoeddus yn Te a Cofi.

Rydym wedi bod yn cynnal amrywiol ddigwyddiadau i godi pres ar gyfer yr ŵyl ac rydym wedi llwyddo mewn rhai ceisiadau am nawdd gan amrywiol gyrff hael. Rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â syniad ar gyfer codi pres, neu sy’n awyddus i ddod yn noddwr, neu gyfrannu nwyddau ymarferol, i gysylltu efo ni!

Mae aelodau’r pwyllgor yn dod o bob math o wahanol gefndiroedd, ond yr un peth sy’n ein huno ydi ein hoffter o fwyd a’r ffaith ein bod yn caru Caernarfon.

 

Maes Caernarfon

Y Maes – ble fydd rhai o’r stondinau yn ystod yr ŵyl

Wrth ddatblygu’r ŵyl, mi wnaethon ni nodi’r amcanion a’r egwyddorion hyn, ac rydym yn benderfynol o lynu wrthyn nhw:

•Adlewyrchu cymeriad a diwylliant Caernarfon

•Dathlu bwyd lleol

•Diddanu ac addysgu’r cyhoedd

•Gweithio mewn partneriaeth efo sefydliadau addysgol i ehangu profiadau disgyblion a myfyrwyr

•Cynnwys busnesau bwyd lleol

•Tynnu sylw at broblem gwastraffu bwyd

•Codi ymwybyddiaeth ynglŷn â bwyta’n iach