Gŵyl Fwyd Caernarfon; pwy, beth, ble, pryd, pam (a sut)

Sut ddechreuodd y cyfan?

Aelodau’r Grŵp yn y lansiad; Mai 2015

Cynhelir yr Ŵyl Fwyd yn flynyddol gan Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon, criw o wirfoddolwyr lleol sy’n cyfarfod yn rheolaidd drwy’r flwyddyn er mwyn rhoi trefniadau mewn lle ar gyfer yr ŵyl nesaf.  Ffurfiwyd y grŵp ym mis Chwefror 2015 yn dilyn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn y dre.

Etholwyd Nici Beech yn gadeirydd, Eleri Lovgreen yn ysgrifennydd a Trystan Iorwerth ac Yasmin Khan yn drysoryddion.

 

Y logo a ddyluniwyd gan Iestyn Lloyd.

 

 

Y peth cyntaf a wnaeth y grŵp oedd cynnal cystadleuaeth dylunio logo. Iestyn Lloyd o Gwmni Da a ddyluniodd y logo, wedi’i ysbrydoli gan ymdrechion disgyblion Ysgol Syt Hugh Owen. Dadorchuddiwyd y logo swyddogol yn ein lansiad ym mis Mai 2015, blwyddyn union cyn yr ŵyl cyntaf a gynhaliwyd ar 14 Mai 2016.

 

 

 

Ein hamcanion

Wrth ddatblygu’r ŵyl, fe nodwyd yr amcanion a’r egwyddorion isod, ac rydym yn benderfynol o lynu wrthyn nhw:

 • Adlewyrchu cymeriad a diwylliant Caernarfon
 • Dathlu bwyd lleol
 • Diddanu ac addysgu’r cyhoedd
 • Cydweithio â sefydliadau addysgol i ehangu profiadau disgyblion a myfyrwyr
 • Cynnwys busnesau bwyd lleol
 • Tynnu sylw at y broblem o wastraffu bwyd
 • Codi ymwybyddiaeth ynglŷn â bwyta’n iach

Y grŵp erbyn heddiw

Rŵan, dwy flynedd yn ddiweddarach, gydag aelodau gwreiddiol a newydd, mae’r grŵp yn benderfynol o barhau i gynnal yr ŵyl a fu’n llwyddiannus iawn yn 2016 a 2017 (gan ddenu £10,000 ac yna £15,000 o ymwelwyr i’r dre!). Ond, mae eu gallu i wneud hynny’n llwyr ddibynnol ar ddenu cyllid ac mae’r ymdrechion yn cynnwys ceisio am nawdd o ffynonellau addas a mynd ati’n rhagweithiol i godi arian, yn bennaf drwy drefnu a chynnal cyfres o ddigwyddiadau yn y misoedd yn arwain at yr ŵyl.

Yn seiliedig ar y gwyliau blaenorol a gynhaliwyd, amcangyfrifir cost o dros £25,000 i gynnal Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018.  Gan mai menter cwbl wirfoddol ydym, rydan ni wirioneddol angen eich cefnogaeth yn ein digwyddiadau. Gallech ddarganfod pa ddigwyddiadau allwch chi eu cefnogi’n y dyfodol agos drwy glicio yma, a gallech ddarllen am ein digwyddiadau blaenorol drwy glicio yma.

Erbyn hyn, mae’r grŵp wedi’i rannu ymhellach i 5 îs-grŵp:

 • Grŵp Cynnwys
 • Grŵp Nawdd
 • Grŵp Technegol
 • Grŵp Cyfathrebu
 • Grŵp Gwirfoddoli

Bydd y grwpiau hyn yn cyfarfod yn rheolaidd i ganolbwyntio ar eu meysydd penodol cyn dod ynghyd mewn cyfarfod misol o’r prif grŵp i gynnig a chytuno ar eu hargymhellion.

 

 

Mae aelodau’r grŵp yn dod o bob math o wahanol gefndiroedd, ond yr un peth sy’n ein huno ydi ein hoffter o fwyd a’r ffaith ein bod yn caru Caernarfon!

Sut allwch chi helpu?

 • Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd yn y grŵp ac unrhyw îs-grŵp
 • Gallech anfon unrhyw syniadau/awgrymiadau/sylwadau ynglŷn â’r ŵyl ei hun neu ynglŷn a ffyrdd o godi arian atom drwy e-bostio gwylfwydcaernarfon@gmail.com
 • Gallech wirfoddoli ar ddiwrnod yr ŵyl ac mewn digwyddiadau cysylltiedig – ychwanegwch eich henw at ein rhestr e-bost (wrth ymweld â’r dudalen hafan) er mwyn derbyn yr wybodaeth diweddaraf a cheisiadau am gymorth!

Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018

Gŵyl Fwyd Caernarfon 2017

Ar ddiwrnod yr ŵyl, mae Caernarfon yn baradwys i fwyd-garwyr, gydag arddangosiadau coginio byw, bwyd wedi’i goginio’n ffres, yn ogystal â nifer o stondinau’n cynnig bwyd a diod i’w flasu a’i brynu a gweithgareddau hwyliog i’r teulu oll. Yn flaenorol, bu’r ŵyl wedi’i gwasgaru’n helaeth dros wahanol rannau o’r dre, gyda’r Maes a’r maes parcio islaw’r castell yn ganolbwynt. Ond, yn 2018 bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn tyfu ac yn ehangu i leoliadau newydd yn y dre! Am ragor o fanylion, cliciwch yma.